Föreningen » Hembygdsverksamhet

Hembygdsverksamhet i Petalax

Ungefär 1980 skrev Martin Nordman den här översikten över hembygdsverksamheten i Petalax genom tiderna:

"Redan på 1920-talet togs initiativ till hembygdsverksamhet och till ett hembygdsmuseum i Petalax. Med skolbarnens hjälp insamlades gamla föremål och tyg-prover. Föremålen uppbevarades till en början i skolstugan, men flyttades sedan till stugan på Högmo, därifrån till lånemagasinet och förvaras nu i drängstugan.

Under 1930 talet avtog intresset för musei- och hembygdsverksamheten, under 50-talet gjordes ett försök att få verksamheten i gång, dock utan större framgång. Under 1960-talet tillsattes en kommunal hembygdsnämnd (av Petalax kommun) och i dess regi kom hembygdsverksamhetens åter igång.

Vid kommunsammanläggningen 1973 (då Petalax blev en del av Malax kommun) upphörde hembygdsnämndens verksamhet och en förening benämnd Petalax hembygdsförening startades. De av kommunen ägda museiföremålen och byggnaderna överläts i föreningens vård. Under hembygdsnämndens verksamhetstid inleddes även arbetet på Petalax Historia, även detta arbete fortsättes av hembygdsföreningen och skall så småningom ge resultat."

 

 

» Om hembygdsmuseet i Petalax
» Om Petalax historia