Föreningen » Hembygdsverksamhet

Hembygdsverksamhet i Petalax

Ungefär 1980 skrev Martin Nordman den här översikten över hembygdsverksamheten i Petalax genom tiderna:

"Redan på 1920-talet togs initiativ till hembygdsverksamhet och till ett hembygdsmuseum i Petalax. Med skolbarnens hjälp insamlades gamla föremål och tyg-prover. Föremålen uppbevarades till en början i skolstugan, men flyttades sedan till stugan på Högmo, därifrån till lånemagasinet och förvaras nu i drängstugan.

Under 1930 talet avtog intresset för musei- och hembygdsverksamheten, under 50-talet gjordes ett försök att få verksamheten i gång, dock utan större framgång. Under 1960-talet tillsattes en kommunal hembygdsnämnd [av Petalax kommun] och i dess regi kom hembygdsverksamhetens åter igång.

Vid kommunsammanläggningen 1973 [då Petalax blev en del av Malax kommun] upphörde hembygdsnämndens verksamhet och en förening benämnd Petalax hembygdsförening startades. De av kommunen ägda museiföremålen och byggnaderna överläts i föreningens vård. Under hembygdsnämndens verksamhetstid inleddes även arbetet på Petalax Historia, även detta arbete fortsättes av hembygdsföreningen och skall så småningom ge resultat."

 

 

» Om hembygdsmuseet i Petalax
» Om Petalax historia